Szivárvány Óvoda
Katica Tagóvodája
3300 Eger Kertész utca 38.
06-30-665-7026
szechenyiovi@ekvi.hu
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk


„Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

Szent-Györgyi Albert

Óvodánk Eger kertvárosi részében helyezkedik el, közel a történelmi műemlékekhez, kulturális értékekhez. Könnyen megközelíthető gyalogosan, autóval és tömegközlekedési eszközökkel egyaránt. Az óvoda épülete felújított, 4 csoportnak ad otthont, családias, szeretetteljes légkör jellemzi. Logopédiai szobával, korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornateremmel és kiszolgáló helységekkel rendelkezik. Tornaszobánk egyedisége a só fal, mely erősíti a gyermekek immunrendszerét, jótékony hatással van egészségükre. Csoportszobáink esztétikusak, otthonosak, világosak, tükrözik az óvodapedagógusok egyéniségét. A csoportszobákból közvetlen kijárás van a fedett teraszra, ahol a gyermekek mozgásigényüket rossz idő esetén is kielégíthetik. Udvarunk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően van felszerelve.
Óvodánk négy csoporttal működik. A csoportok közel azonos korosztályú gyermekekből tevődnek össze, de a csoportok összetétele a felvett gyermekek életkorának függvényében évente változhat.

Négy csoportunkban 2-2 óvodapedagógus, 1-1 dajka néni együttműködésével történik a gyermekek nevelése - oktatása. Az óvodai csoportok szervezése, homogén, így nagycsoportos korukra a gyerekek szinte önállóan működő közösséget hoznak létre, egymást is folyamatosan fejlesztve.
Egy konyhai kisegítő, pedagógiai munkát segítő, pedagógiai asszisztens, és egy udvaros támogatja munkánkat. A dajka nénik is teljes értékű partnerek a gyermekek erkölcsi és szociális képességek fejlesztésében, az egészséges életmód szokásainak megvalósulásában, valamint az óvoda szépítésében, higiéniájának megteremtésében.
Nevelőtestületünket szakmailag elkötelezettség, együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás, egymás iránti tisztelet és elfogadás jellemzi. Az óvodánkban dolgozó pedagógusok kiváló óvodapedagógusi attitűddel rendelkeznek, a kisgyermekek nevelése iránt elkötelezettek, kreatívak, gyermekszeretetük határtalan. Közösségünk nyitott az új kihívásokkal szemben, elhivatott a folyamatos szakmai-módszertani megújulásra, önképzésre, továbbképzéseken való részvételre.

Óvodánk sajátos célja, feladata:

Egyéni arculatunkat a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja.
Óvodánkban a nevelő oktató munkát, a Belvárosi Óvodák Pedagógiai Programjára alapozva, egyéni arculatunkat megőrizve végezzük. A természeti és környezeti adottságainkra építve kötelességünknek érezzük, hogy Eger város értékeinek megismertetése meghatározója legyen a helyi programunknak. Egyik célunk, hogy gyermekeink megismerjék városunkat, az őket körülvevő környezetet, nyitottak legyenek városunk sajátosságai iránt. Feladatunknak tekintjük közösen meglátni és értelmezni a történeti és a kulturális értékeket. A közös séták, kirándulásaink alkalmával megismertetjük a gyermekekkel városunk nevezetességeit, majd a megszerzett tapasztalatokat, információkat, élményeket, játékosan feldolgozzuk. A megismeréssel erősítjük a kötődést városukhoz, a környezetükhöz, ami által növelhető a felelősségérzetük, ami azért fontos, hogy később, ha felnőnek, részt vegyenek annak formálásában is.
Olyan életfeladat teljesítésére orientálunk, amelyben a gyermekeink megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani.

Nevelési hitvallásunk:

Nevelésünkben meghatározó szerepe van a gyermeki személyiség elfogadásának, tiszteletben tartásának, megbecsülésének, és a gyermek iránti őszinte szeretetnek. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink jól érezzék magukat, ehhez stabil szokásrendszert alakítunk ki.
A nevelőtestületünk számára fontos, hogy a gyermekek személyiségfejlesztése az érzelmekre hatva, komplex módon, tapasztalatszerzés útján történjen. Célunk, hogy személyiségük kiteljesedését belső aktivitásból fakadó tevékenységigény motiválja. Igényeiknek, szükségleteiknek érdeklődésüknek kielégítéséhez keressék a tevékenykedés, a megismerés lehetőségeit, mely hosszútávon az igényes életvitel, a tudásvágy alakulását alapozza meg.
Nevelőtestületünkből egy óvodapedagógus fejlesztőpedagógiai, egy óvodapedagógus egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezési szakvizsgával rendelkezik.

Tehetséggondozás óvodánkban:

A kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik:
Minden gyermekről egyéni fejlesztési naplót vezetünk, melyben rögzítjük az egyes fejlesztési helyzetben tapasztaltakat. Lehetőség van a fejleszthető területek feltérképezésére, megerősítésére ugyanúgy, mint a kiemelkedő képességek továbbfejlesztésére, a kísérletezésre, kreativitás megalapozására.
Óvodai csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva:
Óvodapedagógiai munkánk során a kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek. A tehetséggondozás integrált formában, támogató légkör biztosításával, játék közben történik, a csoport naplóban és a fejlődést nyomon követő naplóban jelzettek alapján.
A kiemelkedő képességű gyermekek időnként lehetőséget kapnak óvodai szintű, esetenként városi eseményeken bemutatni tehetségüket (versmondás, mesélés, képalkotás, sport tevékenység, stb.). Hisszük, hogy a szülők tájékoztatásával, támogatásuk elnyerésével, a közös munkával hatékonyabban tudjuk megvalósítani tehetséggondozó feladatainkat, elképzeléseinket, és segítünk a gyermek képességeinek leginkább megfelelő iskola kiválasztásában is.
Kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozás keretében:
Az átlag feletti kreativitással, kézügyességgel és ehhez kapcsolódó feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek heti egy alkalommal, alvásidőben, alkotó délutánt tartunk.

Ünnepeink, hagyományaink:

Ünnepeink tervezésekor-szervezésekor szem előtt tartjuk, hogy az emlékezetes legyen gyermekeink számára. A közös előkészületek során megtapasztalhatják az ünnepvárás örömét, az örömszerzést. A készülődés lehetőséget ad kreatív ötletek létrehozására, önmegvalósítási törekvések megmutatására. A sokszínű készülődés és az ajándékvárás mellett megismertetjük a gyerekeket az ajándékozás örömével (karácsony, anyák napja).
Az ünnepek jellegének megfelelően a hozzájuk kapcsolódó hagyomány felelevenítésére is gondolunk, melyhez játék-kiegészítőket, dekorációkat készítünk.
Hagyományaink az év jeles napjaihoz kapcsolódóan alakítottuk ki, ilyen programok: Állatok világnapja, Egészséghét, Márton-nap, Adventi lámpás felvonulás, Farsang, Alapítványunkat támogató közös gyermeknapi programok, Víz világnapja, Föld világnapja, virágosítás, Anyák napja (nagymamák bevonásával), és a nagyok búcsúztatása. Év végi kirándulások valamint a két évente megrendezésre kerülő „Fedezzük fel együtt a Belváros „kincseit” programunk”.

Együttműködés a családdal, kapcsolat:

Gyermekeink hatékony nevelése érdekében nevelőtestületünk fontos feladatnak tekinti a szülőkkel való kapcsolattartást. Nyílt, őszinte, a gyermekek érdekeit szolgáló, kölcsönös bizalomra épülő párbeszéd, a konszenzusra törekvés elengedhetetlen feltétele ennek. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerjék óvodánkban megvalósuló nevelőmunkát, pedagógiai célkitűzéseinket. Nagy hangsúlyt fektetünk a pozitív együttműködés kialakítására, amelyet változatos módon valósítunk meg. Minden évben az újonnan érkező kiscsoportos gyermekek családjánál családlátogatáson vesznek részt a kiscsoportos óvodapedagógusok, illetve kiemelt fontosságú óvodánkban az anyás beszoktatás, ahol a szülők aktív részesei a beszoktatási időszaknak.
A városnéző sétákra folyamatosan invitáljuk a szülőket, a csoportos kirándulások alkalmával is örömmel fogadjuk részvételüket, valamint anyák napján a nagymamáknak is kedveskedünk egy közös süteménysütős délelőttel. Az óvoda hagyományainak ápolásába és programjainak, rendezvényeinek megvalósításába is bevonjuk őket, a napi szintű információcserék és fogadóórák biztosításával is igyekszünk egy őszinte, bizalmon alapuló kapcsolatot ápolni gyermekeink családjával.
Igyekszünk szakmai kapcsolatot fenntartani a társintézményekkel a gyermekek fejlődése, a tapasztalat- és élményszerzési lehetőségek bővítése érdekében, lehetőséget biztosítunk pedagógus képzésben tanuló hallgatók szakmai gyakorlat.

   Magyarország megújul

A Katica és Eszterlánc tagóvoda a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2009-0042.sz.pályázatával 6.118.120 Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt címe: Pedagógusok új szerepben a Katica és Eszterlánc tagóvodában. A pályázat keretében óvodánkból Balázsi Sándorné, az Eszterlánc tagóvodából Penczuné Varga Emőke óvodapedagógusok 2010.08.23-án megkezdték tanulmányaikat az egri Eszterházy Károly Főiskola Pedagógus szakán. A tanulmányaikat kiválóeredménnyel 2012.06.13-án teljesítették. Egyéni bánásmód, differenciált tanulmányszervezés szakterületen pedagógusi szakvizsgát szereztek.

Projekt leírása: Az óvodai pedagógiai programunkban kiemelten fontos a differenciálás, a tehetséggondozás, az egyéni bánásmód elvének alkalmazása.Lényeges feladatunk az iskolai tanulási zavarok megelőzése, a prevenció. Ennek érdekében szükséges a tehetséges, a szociálisan hátrányos, a még egy évet óvodában maradó gyerekek fejlesztése. A szakvizsgázott óvodapedagógusaink feladata ebben a munkában való részvétel és a feladatok koordinálása.

Kedvezményezett: Szivárvány Óvoda Katica Tagóvoda
Címe, elérhetősége: 3300 Eger, Széchenyi út 4. 06-36-411-981
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. 06-1-273-4250 www.esza.hu

Szervezeti és Működési szabályzatPedagógiai ProgramHázirendAdatkezelési SzabályzatÉszrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva 2024 (c)