Benedek Elek Óvoda
OVI-VÁR Tagóvodája
3300 Eger Tavasz út 1.
06-30-742-9046
ovivarovoda@gmail.com
2017.04.01. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Tízórai abcde
Ebéd bcdef
Uzsonna cdefg

Bemutatkozunk

Óvodánkban a gyermekek sokoldalú fejlesztése – a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése – az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével történik.

A gyermeki közösségben sokszínű tevékenységeket biztosítunk különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra.
Minden gyermeknél egyénileg törekszünk arra, hogy önmagukhoz képest a maximálist tudják nyújtani.
A tevékenységrendszereken – játék, - munka, - tanulás - keresztül érjük el, hogy az iskolai élet megkezdését megkönnyítsük a gyerekek számára illetve, hogy alkalmassá tegyük Őket az iskolai élet megkezdésére.

A 3-7 éves korú gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége a játék, így a szabad kötetlen játékot csoportjainkban mindennap visszatérő módon, hosszantartóan biztosítjuk. A személyiség-fejlesztés másik fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység. A gyerekek korához és erejéhez mérten teremtjük meg a munkalehetőségeket és annak tárgyi feltételeit.
Óvodánkban a tanulás, folyamatos, utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre. Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, óvónők által kezdeményezett helyzetekben és időkeretben valósul meg.

Vers, mese
A 3-7 éves gyermek mentális higiénének elmaradhatatlan eleme, így minden csoportban miden nap jelen van.

Ének-zene, tánc
Zenei élményszerzéssel a különböző altatók, énekes játékok, gyermekdalok megismertetésével, ölbeli játékok közös tevékenységével, melyek közben a zene lüktetését érzik – érzékeltetjük a gyermekekkel a dal a ritmus szépségét. A közös mondókázásnál a felnőtt által kitalált játékos, utánzó, szimmetrikus mozgásokkal való megismerkedés. Zenei képességek fejlesztése érdekében érzékeltetjük a halk-hangos, magas-mély hangon szóló szövegeket, illetve zenei hangokat. Zörejhangok bemutatása, felismerése, megnevezése. Gyermekeink fejlődésével előtérbe kerülnek a dalokhoz kapcsolódó változatos játékformák – melyek főleg csoportos jellegűek – körjátékok, szerepcserélő, párválasztó játékok. Szöveges motívumok visszaéneklése (visszhangjáték), gyors-lassú érzékeltetése, dallamfelismerés, dallambújtatás. Iskolába lépés előtt már egyre több dalanyagot, mondókát, népi játékot, műdalt, ünnepi és alkalmi dalt ismertetünk meg a gyerekekkel, egyre hosszabb terjedelemben.
Esztétikus mozgás igényének felkeltése egyszerű, táncos mozgások, népi tánclépések bemutatásával, gyakorlásával (átbújás, páros forgás, kifordulós, sarokkoppantós, csárdás lépés).


Rajzolás, mintázás, kézimunka
E gyermeki tevékenységre az egész nap folyamán biztosítunk helyet, teret és lehetőséget. A használatos eszközöket, felszereléseket a gyermekek közelében tartjuk folyamatosan. Feladatunk, hogy felkeltsük a gyermekben az ábrázolás anyagaival, eszközeivel való tevékenység vágyát, biztosítva élményeik, fantáziájuk és megfigyeléseik képi és térbeli megjelenítésének sokféle lehetőségét és eljuttatjuk a gyerekeket az alkotás örömének átéléséhez.
Képalakítás (rajzolás, festés, tépés, ragasztás), plasztikai munkák (agyag, gyurma, homok, hó), építés, varrás.

Mozgás, torna
A tornának a mozgásos játéknak a csoportszobában a tornaszobában a szabadlevegőn, eszközökkel vagy eszköz nélkül spontán vagy szervezett formában az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk.
Spontán lehetőségek:
  - játéktevékenységek (csoportszobai)
 - tanulási folyamatban (ének, zene, tánc)
 - udvari játéktevékenységek (udvari játék)
Szervezett formában a mozgás fejlesztésére
 - naponta kétszer frissítő mozgás
 - hetente egy vagy két testnevelés foglalkozás

Külső világ tevékeny megismerése
A gyerekek aktivitásuk és érdeklődésük során tapasztalatokat szereznek a közvetlen és tágabb természeti – emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság elfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez az emberi alkotásokhoz az értékek megőrzéséhez, valamint a természet védelméhez. Miközben a gyerekek felfedezik környezetük szépségeit, olyan tapasztalatok birtokába jutnak, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükséges. Megismerik a szülőföld az ott élő emberek a hazai táj a helyi néphagyományok a szokások a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják azok szeretetét, védelmét. Különös hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre.
A környezet megismerése során a gyerekek matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába is jutnak. Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat – alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík-, és mennyiség szemléletük.
A feldolgozandó anyagok felépítésénél figyelembe vesszük az egyéni fejlettséget az érés különböző ütemét és ezeknek megfelelően tervezzük, szervezzük és irányítjuk az ismeretanyag elsajátítását.

Észrevételek


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva ".date('Y')." (c)